Sysmex Turkey
Menu
Treatment of acquired TTP with caplacizumab

Şubat 2022 Bilimsel Takvimi

Kaplasizumab ile edinilmiş TTP tedavisi

Kaplasizumab tarafından hangi laboratuvar parametreleri, nasıl etkilenir?

vWF aktivite ve antijen testleri artmış, FVIII:C düzeyi azalmıştır.

FVIII:C, VWF aktivite ve antijen düzeyleri artmıştır.

FVIII:C, VWF aktivite ve antijen düzeyleri artmıştır.

Congratulations!

That's the correct answer!

Sorry! That´s not completely correct!

Please try again

Sorry! That's not the correct answer!

Please try again

Notice

Please select at least one answer

Bilimsel arka plan

Kaplasizumab (Cablivi®, Sanofi-Aventis) plazmaferez ve immünsupresyon ile kombinasyon halinde edinilmiş trombotik trombositopenik purpura (aTTP) tedavisinde kullanılan von Willebrand faktörün (VWF) A1 bölgesini hedef alan insanlaştırımış, bivalan bir nanocisimdir. aTTP von Willebrand faktör (VWF)-taşıyıcı proteaz ADAMTS-13'ü inhibe eden otoantikorların sebep olduğu nadir, yaşamı tehdit eden bir otoimmün kan pıhtılaşma bozukluğudur. Azalmış ADAMTS-13 aktivitesi son derece büyük (UL) VWF multimerlerinin birikmesine yol açar, bunlar trombositlere bağlanıp, mikrotrombüs oluşumunu indükleyerek doku iskemisi ve organ disfonksiyonununa neden olur ve potansiyel olarak inme ve miyokard enfarktüsü ve arteriyel ve venöz tromboz gibi aşikar ciddi tromboembolik komplikasyonlara yol açar.

Kaplasizumab'ın farmakolojik etkisi VWF aktivitesinde (ristosetinle indüklenen trombosit agregasyonu (RIPA) ya da ristosetin kofaktör (VWF:RCo) ve VWF antijen düzeylerinde (VWF AG) bir azalma ile sonuçlanır. Koagülasyon faktörü VIII (FVIII) kanda VWF'ye bir kompleks ile bağlı olduğundan, paralel olarak, plazmadaki faktör VIII (FVIII:C) konsantrasyonundaki koagülasyon faktöründe bir azalma meydana gelir. Günlük subkutan 10 mg kaplasizumab dozu ile stabil tedavi görmekte olan hastalar, FVIII:C''de benzer güçlü bir azalma ile birlikte yaklaşık %50 azalmış bir VWF AG düzeyine sahiptir. VWF aktivitesindeki azalma, antijen düzeyindekinden belirgin biçimde daha yüksektir: VWF:RCo normun %20 altına ve RIPA %10 altına düşer (7). Ancak azalmış VWF ve FVIII:C konsantrasyonları ve aktiviteleri yalnızca geçidir ve genellikle tedavi sonlandırıldıktan yedi gün sonra başlangıç düzeylerine geri döner.

Kaplasizumab ile tedavi edilen hastalarda görülen en yaygın yan etkiler arasında vücudun çeşitli bölümlerindeki (burun, dişetleri vs) kanama olayları bulunur. (7, 8, 9, 10) Kaplasizumab tedavisi alan hastalarda bu artmış kanama riski nedeniyle, trombosit agregasyon inhibitörleri, unfraksiyone veyya düşük moleküler ağrlıklı heparin ya da oral antikoagülanlarla eş zamanlı tedavi spesifik bir risk yarar değerlendirmesi ve yakın klinik izlem gerektirir.

Referanslar

[1] Ulrichts H, Silence K, Schoolmeester A, et al. (2011): Antithrombotic drug candidate ALX-0081 shows superior preclinical efficacy and safety compared with currently marketed antiplatelet drugs. Blood; 118: 757–65.

[2] Callewaert F, Roodt J, Ulrichts H, et al. (2012): Evaluation of efficacy and safety of the anti-VWF Nanobody ALX-0681 in a preclinical baboon model of acquired thrombotic thrombocytopenic purpura. Blood; 120: 3603–10.

[3] Scully M, Hunt BJ, Benjamin S, et al. (2012): Guidelines on the diagnosis and management of thrombotic thrombocytopenic purpura and other thrombotic microangiopathies. Br J Haematol; 158: 323–35.

[4] Sadler JE. (2008): Von Willebrand factor, ADAMTS13 and thrombotic thrombocytopenic purpura. Blood; 112: 11–8.

[5] Deford CC, Reese JA, Schwartz LH, et al. (2013): Multiple major morbidities and increased mortality during long-term follow-up after recovery from thrombotic thrombocytopenic purpura. Blood; 122: 2023–9.

[6] Hughes C, McEwan JR, Longair I, et al. (2009): Cardiac involvement in acute thrombotic thrombocytopenic purpura: association with troponin T and IgG antibodies to ADAMTS 13. J Thromb Haemost; 7: 529–36.

[7] Peyvandi F, et al. (2016): Caplacizumab for Acquired Thrombotic Thrombocytopenic Purpura. N Engl J Med; 374: 511–22.

[8] Scully M, et al. (2019): Caplacizumab Treatment for Acquired Thrombotic Thrombocytopenic Purpura. N Engl J Med; 380: 335–46.

[9] Peyvandi F, et al. (2021): Caplacizumab prevents refractoriness and mortality in acquired thrombotic thrombocytopenic purpura: integrated analysis. Blood adv; 5 (8): 2137–41.

[10] Mazepa MA, et al. (2019): How targeted therapy disrupts the treatment paradigm for acquired TTP: the risks, benefits, and unknowns. Blood; 134 (5): 415–20.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.