Sysmex Turkey
Menu

İmmatür Platelet Fraksiyonu - IPF

İmmatür Platelet Fraksiyonu sayımı nedir?

Kemik iliği daha fazla trombosit üretimi gerçekleştirdiğinde IPF seviyesi yükselir. Bu nedenle perifer kandan IPF sayımı, tıpkı eritropoez sürecinin sağlıklı işleyip işlemediğini gözlemlemek için retikülosit sayımı gibi, kemik iliğinin platelet üretim aktivitesini yansıtmaktadır.

İmmatür platelet fraksiyonu periferik kandaki genç ve daha reaktif trombositlerin sayısını belirten modern bir parametredir. Sysmex’in PLT-F ile donatılmış XN-Serisi hematoloji sistemleri iki diagnostik parametre sunar; immatür platelet sayısı (IPF #) ve immatür plateletlerin total platelet popülasyonuna oranı (% IPF).


İmmatür plateletler neden sayılır?

IPF, laboratuvar tanı ve trombositopeninin tedavisinde yüksek bir klinik kullanıma sahiptir; periferik kanda artan platelet yıkımı IPF seviyesinin yükselmesine sebep olacaktır. Otoimmün trombositopenik purpura, trombotik trombositopenik purpura teşhislerini desteklemek ve bu vakaları kemik iliği baskılanması veya yetersizliğinden ayırmak için özellikle yararlıdır. Kemik iliğindeki platelet üretiminin aksadığı durumlarda IPF sonucunda düşme gözlenecektir.

IPF, aplastik kemoterapi sırasında trombopoietik iyileşmeyi değerlendirmek için hassas bir ölçüm sonucu sunabilmektedir ve kemoterapi ve hematopoetik kök hücre nakli sonrası hastaların iyileşme süreçlerinin izlenmesinde faydalı sağladığı gösterilmiştir. Bazı uzman hematoloji ve kanser merkezlerinde trombosit transfüzyonlarında IPF değerleri dikkate alınmaktadır. Bu gibi durumlarda, kötü intrinsik trombopoietik aktivitenin göstergesi olduğu için sadece IPF değerlerinin yükselmediği gözlendiğinde transplantasyon seçeneği değerlendirilir.

Olgunlaşmamış trombositler daha reaktif olup artmış protrombotik potansiyele sahiptir ve aspirin ve P2Y12 alıcı antagonistleri tarafından fonksiyonel inhibisyona daha dirençlidir. Sonuç olarak, yapılan çalışmalar ve yayınlar IPF sayısının rezüdiel trombosit reaktivitesinin bir ölçüsü olduğunu göstermiştir. IPF, uygulanan antiplatelet tedavinin etkinliğinin ön belirtecidir ve gelecekteki kardiyovasküler trombotik olayların riskini değerlendirmek için kullanılabilir.


IPF'den kim / hangi kuruluşlar yararlanır?

  • Kardiyovasküler hastalıklar ile ilgilenen hastaneler
  • Hemato-onkoloji üniteleri olan hastaneler
  • Juvenil trombositopeninin ayırıcı tanısı ve / veya trombositopeninin seyrini izlemek için pediatrik / neonatoloji üniteleri

Yararları

  • Trombositopeninin üretim ve yıkım kaynaklı sebepleri arasında ayrım yapmak.
  • Kemik iliği biyopsisi gibi invaziv metodları elemek.
  • IPF sonuçları ile olası trombositopeninin nedenlerinin ayrımında ortalama trombosit hacminden (MPV) daha güvenilir yorum yapılabilmektedir. Yapılan çalışmalar immatür plateletlerin boyut olarak her zaman en büyük olanlar olmadığını göstermektedir.
  • Çok düşük trombosit sayılarında bile güvenilir şekilde rapor edilebilir.
  • Diagnostik parametre olan IPF sayısı (IPF#) rutin olarak kullanılabilir.
  • Etkin risk değerlendirmesi ve koroner arter hastalıklarının terapi izlenmesi için değerlidir.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.